AutoCad


Tutorials of AutoCAD (video)

Programmi käivitamiseks valime malli
Для запуска программы необходимо выбрать шаблон

Programmi aken.
Tiitelriba - See näitab, mis programmi kasutad ning milline fail on avatud.
* Põhimenüü - Standardsed rippmenüüd, mille abil saad ligi pea kõikidele käskudele.
* Peamine tööriistariba - Siin on enamus Windowsile omaseid ikoone ja tavalisemad AutoCAD-i käsud.
* Omaduste tööriistariba - Siin saad kiiresti objekti omadusi muuta. Näiteks kihti ja joonetüüpi.
* Liikuv tööriistariba - Sellist tööriistariba on võimalik oma äranägemise järgi liigutada või siis kindlalt paigutada nagu peamine tööriistariba.
* Joonestusväli - Siin toimub joonestamine. Sul on kasutada pea lõputu ruum. Nähtaval on vaid mingi osa sellest.
* Kerimisribad - Need töötavad nagu ükskõik millises Windowsi programmis. Kasutada võib ka käsku PAN, et joonisel liikuda.
* WCS Ikoon - See näitab, milline on X ja Y positiivsed suunad. W tähendab, et oled koordinaadisüsteemis WCS (World Co-ordinate System. Seda on võimalik muuta UCS-iks.)
* Tegumirea tray ikoonid - Need ikoonid annavad informatsiooni programmi, või abi failide ja uuenduste kohta. Ka printimise oleku kohta.
* Käsurea väli - Kui sisestad käsu, näed sa seda just siin. AutoCAD kasutab seda välja informatsiooni väljastamiseks. See annab palju infot ja ütleb, kui kaugel sa mingi käsuga oled. Õppimise ajal pöörake sellele suurt tähelepanu.
* Tegumiriba - See lubab sisse ja välja lülitada erinevaid moode nagu Ortho, Osnaps, Grid, Otrack, jne.


Интерфейс программы достаточно стандартен и понятен, переходя по вкладкам вы получаете доступ к различным инструментам. Также некоторые панели расположены в поле графического редактора. Важный элемент интерфейса — командная строка. Другой важный элемент — строка состояний. На ней расположены переключатели разнообразных режимов работы (орто, привязки, режимы масштабирования и т.д.) Весь процесс построения чертежа сводится к следующему. В системе существует определенное количество команд, каждая из которых имеет свое имя. Вы даете системе соответствующую команду, ответ система запрашивает у вас те параметры, которые нужны ей для выполнения команды. Например, при построении отрезка — указать точку начала, при построении дуги — выбрать способ построения и т.д.

Põhinupud.
Основные команды:

  • LINE murdjoone või sirglõigu joonestamine (отрезок)
  • CIRCLE-ringjoone joonestamine (окружность)
  • ARC-kaare joonestamine (дуга)
  • RECTANGLE-ristküliku joonestamine (прямоугольник)
  • HATCH-viirutamine (штриховка)

Joone loomine
Создание линии

Vali LINE ja (klõpsa töö ekraanil) joone punktide koordinaadid ning Enter lõpetamiseks Või sisesta koordinaadid COMEND LINE reas
COMEND LINE lubab sisestada :
• koordinadid (x,y)
• joone pikkus ja pööramise nurk (@ L < a)
• koordinaadide muutmine (@dx,dy)

Выбрать команду LINE, указать начальную и конечную точку.
Командная строка позволяет вводить :
• координаты точек (x,y)
• длину отрезка и угол поворота (@ L < a)
• изменения координат (@dx,dy)

HARJUTUSED 1 (УПРАЖНЕНИЯ 1)


Objektide muutmine
Редактирование обьектов


Hatch -Virutamine (Штриховки)
Objekt peab olema kinnine. On vaja valida punkti virutamise kontuuri sees, virutamise stiil ja pööramise nurk
Объект, который вы будете штриховать должен быть замкнутым. Основные характеристики для создания штриховки: Выбор точки внутри контура или контура, образец штриховки, масштаб и угол наклона штриховкиHARJUTUSED 2(УПРАЖНЕНИЯ 2)

Kihid
Слои

Kõik objektid on joonestatud kihile. Võimalik on grupeerida teatud objektid eraldi kihtidele, see annab võimaluse paremaks töö organiseerimiseks. Projekteerijad kasutavad eraldi kihid elektriseadmete, torustiku, maastiku ja muu jaoks. Joonise kontrollimine ja osade kihtide väljalülitamine on vajalik, et vaadelda ainult mingit konkreetset kihti. See on üks põhjus, miks kihid vajalikud on.

Alusta käsuga LAYER. See toob välja dialoogiakna kihtide omaduste haldamiseks. Dialoogiaknas on palju informatsiooni. Pane tähele nuppu, mille kõrval on märge Make Current. Selle kõrval on kihi nimi, millel parasjagu töötad. Peaaken annab informatsiooni iga eri kihi kohta. nime „Name”, kihi oleku „On” (elektripirn) ja värvi „Color” (värviline ruut) tulpadest, uue kihi loomise nupust „New”. „Set Current” nuppu, mis vahetab töös oleva kihi just selle valitud teksti kihiga ja ükskõik mida sa joonestad, lisandub sellele kihile.

Для большего удобства работы и контроля качества выполнения чертежей, рекомендуется пользоваться слоями. Слой - это свойство объектов, создаваемое пользователем и назначаемое им. С помощью этого свойства объекты легко делить на группы и изменять их тип их линий и вес линий, а так же скрывать с пространства чертежа ненужные группы.

Что б создать новый слой нужно зайти в диспетчер редактирования слоев В диспетчере свойств слоев мы видим все существующие слоя и их свойства. Активный слой помечен зеленой галочкой. • Имя (Name) — имя слоя, длиной от 1 до 31 символа; • Вкл (On) — состояние включения слоя (включен или выключен); • Замороженный на всех ВЭ (Freeze in all VP) — состояние замораживания относительно всех видовых экранов одновременно (заморожен или разморожен); • Блокированный (Lock) — состояние блокированное™ (блокирован или разблокирован); • Цвет (Color) — текущий цвет для объектов слоя, у которых в качестве цвета задано значение Послою (ByLayer); • Тип линии (Linetype) — текущий тип линии для объектов слоя, у которых в качестве типа линии задано значение Послою (ByLayer); • Вес линии (Lineweight) — текущий вес линии для объектов слоя, у которых в качестве типа веса задано значение Послою (ByLayer); • Стиль печати (Plot Style) — стиль печати, применяемый при выводе к слою; • Печать (Plot) — состояние объектов слоя относительно вывода на внешнее устройство (выводить или не выводить),

HARJUTUSED 3 (УПРАЖНЕНИЯ 3)


3D

BOX valik anab võimalust luua erinevad 3d objektid
EXTRUDE Vali 2d objekt ja määra kõrgus

REVOLVE Vali 2d objekt ja määra kaare telje start ja lõpp punktid,
PRESSPULL Vali 2d objekt ja määra kõrgus,
UNION Objektide ühendamine
SUBTRACT Võljalõikamine
INTERSECT üldosa

BOX– создание объектов из примитивов Для создания стантартных 3D обьектов выбирете нужную команду, создайте осонование и укажите высоту
EXTRUDE - удлинение формы 2D объекта в направлении нормали в 3D пространство.
LOFT - удлинение контуров формы до одного или нескольких замкнутых или разомкнутых объектов.
REVOLVE - сдвиг 2D объекта вокруг указанной оси.
SWEEP - удлинение 2D объекта вдоль определенной траектории.
UNION - объединение в одно целое объемы двух или нескольких объектов.
SUBTRACT - удаление из выбранного набора тел тех частей объема, которые принадлежат другому набору тел.
INTERSECT - построение сложного тела, занимающего объем, являющийся общим для нескольких пересекающихся тел

HARJUTUSED 4 (УПРАЖНЕНИЯ 4)


LÕPPÜLESANNE